Tjänster

Tjänster

Dom tjänster jag erbjuder har det gemensamt att dom stödjer ledare och entreprenörer som verkar i gränslandet mellan det som finns och det som ännu inte finns, det jag kallar ledarskap på kanten. I detta gränsland uppmärksammar ledare ofta en dissonans mellan nuvarande sätt att leda och driva verksamheten, och ett önskat sätt. Behoven kan finnas på ett individuellt och/eller organisatoriskt plan.

Mitt arbete handlar om att med ett resultat- och utvecklingsinriktat mindset  utforska dissonansen, uppmärksamma mönster och gap, tillföra kunskap och perspektiv, identifiera behov eller problem, stödja lärande, förändring och utveckling, synliggöra möjligheter och föreslå lösningar.

Värdet och nyttan av det arbete jag gör ska kunna kopplas till förbättrad uppfyllelse av verksamhetsmål på kort och lång sikt.

Ledarcoachning – Jag fungerar som coach till dig och/eller andra ledare och nyckelpersoner i organisationen. Jag kan också arbeta med en hel ledningsgrupp. Innan mitt arbete påbörjas behöver utvecklingsbehoven på individ- och gruppnivå identifieras. Formatet för min insats anpassas efter behovet. 

Lednings- och organisationsutveckling – Jag verkar som resurs för att åstadkomma en kapacitetsförändring i ledningen och/eller organisationen över en viss tid, ofta 10-18 månader. Jag arbetar behovsdrivet, organisationsanpassat och metodoberoende. Jag kan fungera som en diskret rådgivare eller som aktiv processledare. Jag har också ett fint nätverk av visa och erfarna kollegor att använda om behov finns. 

Mentorskap för unga talanger – För unga talanger är det lätt att diffusa krav och förväntningar, tillsammans med ofullständiga perspektiv och erfarenhet, skapar onödig stress och felbedömningar. Vilket hämmar deras utvecklingspotential. Som extern och erfaren mentor kan jag spegla såväl individens som organisationens behov och beteenden och skapa konkret värde för båda.

Ledarretreats – Med jämna mellanrum bjuder jag in ledare till retreats där dom under ett antal dagar dels genomgår ett individuellt program och dels möter andra ledare under handledning av mig och någon av mina nätverkskollegor. Syftet är att skapa utrymme för reflektion, perspektiv och energipåfyllnad. Retreats kan också genomföras organisationsanpassat, t ex för en ledningsgrupp.

Ledarlabb – Ett ledarlabb kan ses som ett komplement till traditionella ledarutbildningar. I labbet kan en specifik fråga eller ett behov snabbt utforskas och provtryckas för att ta ställning till ny eller förändrad praktik inom ledarskapet. Labbet betonar bl a samskapande, sociala processer, engagemang och innovation/förnyelse. Jag erbjuder öppna labb och organisationsanpassade labb. 

Jag involverar mig även i entreprenöriella samarbeten. Över åren har jag varit med och startat flera verksamheter. För närvarande utvecklar jag i samarbete med andra skickliga konsulter tjänsterna Leadership Learning Lab och Ledning.Online.  Därutöver deltar jag ytterligare ett par samarbeten som är i tidigt skede.

0